Tjänster

Christina Reslegård

PSYKOTERAPEUT I ÖSTERSUND

Psykoterapi är regelbundet återkommande och systematiserade samtal som pågår under kortare eller längre tid.

ängden avgörs utifrån vilka problem du vill arbeta med.

KBT står för kognitiv beteendeterapi. Det är ett paraplybegrepp som innehåller flera terapimetoder med en gemensam grund.

I KBT börjar man alltid med att tillsammans bestämma vad som ska vara fokus i behandlingen och vilken förändring som ska eftersträvas. KBT är ett samarbete mellan klienten och terapeuten vilket kräver motivation och tid. Konkreta aktiviteter i behandlingen kan vara kartläggning, övningar och experiment med nya beteenden. KBT fokuserar på nuet. Tillbakablickar på livsberättelsen förekommer naturligtvis men tonvikten ligger alltid på förändring i det dagliga livet här -och- nu.

 

KBT kan beskrivas så här:

Utgår från att psykiska problem skapas av vårt sätt att tänka, känna och handla samt hur kroppen reagerar. Hela människan i sitt sammanhang beaktas.

 

  • Är tidsbegränsad och målinriktad. Målen och tidsramarna bestäms gemensamt av psykoterapeut och klient.
  • Är problemorienterad. Klienten arbetar mellan sessionerna med hemuppgifter.
  • Är här och nu inriktad. Historiska tillbakablickar görs vid behov. På senare år har färdigheter i acceptans och medveten närvaro visat sig vara till stor hjälp vid många tillstånd.
  • Är beprövad och vetenskapligt baserad vid depression, ångest, fobi, tvång, relationsproblem, missbruk, livskriser mm.

 

 

Samtalsstöd - att få prata ut, ha ett bollplank, sortera tankar ...

Att ha en neutral och stöttande samtalspartner kan ha många namn. Grunden är alltid ett förtroendefullt, ostört samtal utifrån klientens behov.

 

KPT Kognitiv psykoterapi utgår från teorin att psykologiska störningar härrör från ett dysfunktionellt tänkande eller en dysfunktionell arbetsmodell. Genom kognitiv terapi försöker man förändra en dysfunktionell arbetsmodell som ofta präglas av negativa tankar och känslor.

 

 

 

 

Det terapeutiska arbetet vilar på relationen mellan terapeut och patient. Dessa två fungerar som jämbördiga parter som samarbetar likt två vetenskapsmän med patientens problem. I denna allians har terapeuten kunskaperna om den kognitiva terapin medan patienten har kunskapen om sig själv och sina symptom. Terapeutens roll är att hjälpa patienten att komma i kontakt med sina tankar och känslor. I början av en terapi utarbetar man en s.k. konceptualisering. Den är själva hjärtat i terapin från vilket förbättringsarbetet utgår. Varje terapisession är därtill strukturerad, i och med att man börjar varje möte med att tillsammans upprätta en agenda över vad som skall tas upp.

 

 

Christina Reslegård - Psykoterapeut i Östersund - 070-519 14 79 - www.reslegardkbt.se - info@reslegardkbt.se